122 دانشجو ثبت نام کرده

جستجوی پیشرفته

برنامه درسی دوره


لطفأ برای مشاهده ویدئو ها ، در سایت عضو شوید

آشنایی با میکروسکوپ 00:00:00
روش آسپتیک ۱ 00:00:00
کشت چند مرحله ای 00:00:00
روش تهیه اسمیر باکتریایی 00:00:00
رنگ آمیزی
رنگ آمیزی ساده 00:00:00
رنگ آمیزی گرم ۱ 00:00:00
رنگ آمیزی گرم ۲ 00:00:00
رنگ آمیزی گرم ۳ 00:00:00
رنگ آمیزی اندوسپور (مالاشیت گرین) 00:00:00
رنگ آمیزی اندوسپور (مالاشیت گرین) (۱) 00:00:00
رنگ آمیزی acid-fast 00:00:00
رنگ آمیزی acid-fast به روش Ziehl-Neelson 00:00:00
رنگ آمیزی کپسول 00:00:00
رنگ آمیزی کپسول 00:00:00
رنگ آمیزی تاژک 00:00:00
تست های تشخیصی بیوشیمیایی
محیط های انتخابی و افتراقی 00:00:00
کاتابولیسم پروتئین 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها ۲-۱ 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها ۲-۲ 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها ۲-۳ 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها 00:00:00
نتایج تخمیر کربوهیدرات ها 00:00:00
تست اوره آز و لیتموس 00:00:00
فعالیت آنزیمی میکروارگانیسم ها 00:00:00
(۱) Rapid ID 00:00:00
(۲) Rapid ID 00:00:00
انتروتوب (enterotube) 00:00:00
متفرقه
اکسیزن و رشد باکتری ها 00:00:00
نیاز اکسیژن باکتری ها 00:00:00
اکسیژن و رشد باکتری ها (۲) 00:00:00
داروهای ضد میکروبی ۱ 00:00:00
داروهای ضد میکروبی ۳ 00:00:00
داروهای ضد میکروبی ۲ 00:00:00
باکتری های پوست ۱ 00:00:00
باکتری های پوست ۲ 00:00:00
باکتری های پوست و گلو 00:00:00
باکتری های مجرای تنفسی 00:00:00
کلون کردن آبی-سفید 00:00:00
کلون کردن آبی-سفید (۱-۲) 00:00:00
ترانسفورماسیون باکتری ها ۱ 00:00:00
ترانسفورماسیون باکتری ها ۲ 00:00:00
ضدعفونی کننده ها (۱) 00:00:00
ضدعفونی کننده ها (۲) 00:00:00
اپیدمیولوژی در میکروبیولوژی 00:00:00
بررسی مخمر 00:00:00
کپک ها 00:00:00

ورود

ثبت نام کنید

ایجاد یک حساب کاربری