کاربرد نرم افزار ها در حل سوالات المپیاد

در این صفحه مثال های عینی از سوالات المپیاد دوره های گذشته که با مطالب DVD های Olympiadlab به راحتی قابل حل بودند قرار داده شده است. 

دوره ۲۳ المپیاد زیست – مرحله اول – دفترچه کد ۲

دانلود دفترچه سوالات کد ۲

دانلود کلید

سوال ۱۱

سوال ۱۵

سوال ۱۸

سوالات ۲۰ و ۲۹

سوال ۲۲

سوال ۲۵

دوره ۲۲ المپیاد زیست – مرحله دوم – دفترچه کد ۲

دانلود دفترچه سوالات کد ۲

دانلود کلید

مقدمه و تحلیل درجه سختی سوالات

سوال ۳

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۰

سوال ۲۳

جمعبندی

Share

ورود