در این صفحه مثال های عینی از سوالات المپیاد دوره های گذشته که با مطالب DVD های Olympiadlab به راحتی قابل حل بودند قرار داده شده است. 

دوره 23 المپیاد زیست – مرحله اول – دفترچه کد 2

دانلود دفترچه سوالات کد 2

دانلود کلید

سوال 11

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 15

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 18

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوالات 20 و 29

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 22

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 25

[iframevideo]

[/iframevideo]

دوره 22 المپیاد زیست – مرحله دوم – دفترچه کد 2

دانلود دفترچه سوالات کد 2

دانلود کلید

مقدمه و تحلیل درجه سختی سوالات

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 3

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 7

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 9

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 10

[iframevideo]

[/iframevideo]

سوال 23

[iframevideo]

[/iframevideo]

جمعبندی

[iframevideo]

[/iframevideo]