عکس دسته جمعی پایان دوره آزمایشگاه سال 1397 (زیست) - المپیادلب
نمودار مقایسه نتایج شرکت کنندگان در دوره آزمایشاه المپیادلب با سایر المپیادی ها در دوره 21ام المپیاد زیست